Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Kp 221/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kartuzach z 2017-06-01

Sygn. akt II Kp 221/17

POSTANOWIENIE

Dnia 1 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Adam Skórzewski

Protokolant : osobiście

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r.

w sprawie przeciwko A. K. (K.)

podejrzanemu o to, że:

w nie u sta l on y m czasie , jedn a k nie w cze ś ni e j niż 06 . 0 3 . 2 010r . , w nieu s ta l on y m miej s cu , d z iałaj ą c w krótkich o d stę pach czasu , w wy ko na n i u z góry po wz i ę t ego zamiar u , w ce lu os i ąg ni ęc ia ko r z yści ma j ą t k owe j , pod r ob i ł w ce l u u życ i a za a u te nt y c zn e , fa k t ur y V at : nr 06 / 0 3 1 1 0 , nr 06 / 0 4 1 1 0 , n r 10 / 04 1 1 0 , nr 0 7 / 11 / 11 , nr 08 / 11 / 11 dot y c zące s pr ze d aży pr zez C. p a P o l ska Sp . J . w M iszewk u 3 s amochodó w, q u ad a i dru ka rki n a r ze c z ówczesneg o ws pó l nika Spółki (...) a C. poprzez d okonanie w programi e finanso w oks i ęgow y m Spółki w po wyż sz y ch fakturac h zm i an p o l egając y c h na u s u ni ę ciu zapisó w ws k az uj ącyc h , że za fakt u r y zapłaco n o go t ówką i w prowad zen i e z ap isów wskaz ują cy ch , że płatno ś ć za f a ktur ę ma n as t ą pi ć p rze l ewe m i ws k aza ni e pozo s ta łej d o za pł at y kwot y , a nastę pn ie w y d r u k o w a ł te fak t ur y , podp is ał , po czy m u s i łowa ł d o p rowa d z i ć To m asza C. n eck i ego do n i e ko rzystn e g o roz po rzą d ze n i a mi e ni em w ła s n y m w post a ci pieni ę dz y w k w o c i e 68 . 43 1 , 68 zł ., popr zez w p r o wa dz e nie w bł ą d , pole g a j ąc e n a uz y skaniu ko r z y stneg o d l a niego wy r oku S ą du w ten s posób , ż e pow yż ej wska z ane po d ro b ione fakt u ry doł ączył w okres i e o d 25.02.2014r . do 0 3 . 0 3 . 20 14 r . w Są d z i e R ej ono wy m w K. tu zac h d o z ło żo n yc h po zwów o z apł a t ę przeciwko T. w i C. c kiemu z t y tułu nieu r egulowania nal e żności w y nikając y ch z powy ż ej wskazan y ch podrobionych dokumentów , celowo wska z ał w po zw ach nieaktualn y adres zam i e s zk a nia T. C. g o , a na s t ę pnie z ezn ał nieprawd ę w toku post ę powania przed Sądem R. y m w K. , w s prawie IC 713 / 14 , w dniu 02 . 12 . 2015r . , będąc uprzedzon y m o odpo w iedzialności karnej za s kładanie fałsz ywy ch z ezn a ń , że przedłożone do poz w ó w faktur y s ą pra w dzi we ora z co do okoliczności dot y cząc y ch sposobu w y stawiania faktur w Spółce , osób uprawnion y ch do ich wy stawiania ora z rozliczania s ię za nie

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 233 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

na podstawie wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach

w przedmiocie zwolnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej

na podstawie art. 30§1 kpk, 180 § 2 kpk

p o s t a n o w i ł

1.  zwolnić radcę prawnego W. K. z tajemnicy radcy prawnego w zakresie związanym z reprezentowaniem (...) Spółki Jawnej w toku postępowań cywilnoprawnych przed Sądem Rejonowym w Kartuzach w sprawach I Nc 363/14, I Nc 364/14, I Nc 365/14, I Nc 366/14 i I Nc 367/14 co do okoliczności:

w jaki sposób znalazł się w posiadaniu dokumentów dotyczących (...) Spółka Jawna w M., które to dokumenty dołączył następnie w okresie od 25.02.2014r. do 03.03.2014r. w Sądzie Rejonowym w Kartuzach do złożonych pozwów o zapłatę przeciwko byłemu (...) spółki (...) w wyżej wymienionych sprawach;

w jaki sposób ustalił adres zamieszkania T. C., który wskazano w pozwach w wyżej wymienionych sprawach, w szczególności jakie osoby przekazywały mu te dokumenty i informacje;

czy jest w posiadaniu dokumentów dotyczących wyżej wymienionej spółki;

jakie informacje dotyczące powyżej wskazanych dokumentów i okoliczności uzasadniających złożenie pozwów uzyskał od podejrzanego A. K.;

2.  zwolnić doradcę podatkowego D. M. z tajemnicy doradcy podatkowego w zakresie związanym z prowadzeniem księgowości dla spółek których współwłaścicielem lub członkiem organów był podejrzany A. K., co do okoliczności:

przygotowywania zestawień i dokumentacji na polecenie A. K.;

przekazywania dokumentów dotyczących (...) Spółka Jawna w M. radcy prawnemu W. K. lub osobom przez mego uprawnionym;

wskazaniu czy jest w posiadaniu dokumentów dotyczących wyżej wymienionej spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2017 r. do Sądu Rejonowego w Kartuzach wpłynął wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach o zwolnienie z tajemnicy radcy prawnego W. K. i doradcy podatkowego D. M..

Stosownie do treści art. 180 § 2 kpk osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

W ocenie Sądu wniosek prokuratora należy uznać za zasadny, z przyczyn wskazanych w jego uzasadnieniu. Toczy się postępowanie przygotowawcze przeciwko A. K. o czyn z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 233 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Zaistniała konieczność uzyskania przez organy ścigania wiedzy co do okoliczności złożenia do Sądu Rejonowego w Kartuzach pięciu pozwów wraz z załączonymi do nich dokumentami w postaci faktur jak i powstania tych faktur, co jest niezbędne do ustalenia podstaw (lub ich braku) odpowiedzialności podejrzanego, weryfikacji jego linii obrony wynikającej ze złożonych w sprawie wyjaśnień. Tym samym informacje te są niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości celem zrealizowania określonego w art. 2 kpk celu postępowania karnego.

Jednocześnie przeprowadzone do tej pory czynności dowodowe w postaci przesłuchania świadków i uzyskania dokumentów, nie pozwoliły na uzyskanie tej wiedzy. Brak jest możliwości prowadzenia w tym zakresie innych czynności dowodowych, a przesłuchane do tej pory osoby wskazały jako posiadających wiedzę w tej materii właśnie W. K. i D. M.. Wiedza tego pierwszego wynika też z faktu dokonywania czynności przed Sądem Rejonowym w Kartuzach jako pełnomocnika Spółki (...) działającego na polecenie A. K..

Reasumując, zdaniem Sądu zostały spełnione przesłanki określone w art. 180 § 2 kpk i z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić w wykazie Kp;

2.  Odpis postanowienia doręczyć podejrzanemu (z pouczeniem o zażaleniu), obrońcy, Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach oraz radcy prawnemu i doradcy podatkowemu z pouczeniem o zażaleniu;

3.  Po uprawomocnieniu akta zwrócić.

01.06.2017 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kolpacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kartuzach
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Skórzewski
Data wytworzenia informacji: